[column size=two-third position=first ]

Dåben delagtiggør i Jesu død og opstandelse

Dåben rummer kernen i kristendommen. Gud er så pædagogisk, at selve dåbshandlingen viser, hvad dåben betyder.

Hvis døbefonten havde været rigtig gammel (før reformationen), havde den kunnet rumme så meget vand, at barnet kunne døbes med fuld neddykning. Vi kan også have billedet af Jesu dåb, der foregik med fuld neddykning i Jordanfloden, i baghovedet.

Første akt i dåbshandlingen er at blive dyppet ned under vandet. Dåb betyder at drukne eller dø. Dåben er en delagtiggørelse i Jesu død. Vi dør med Jesus i dåben. Jesus døde på korset langfredag - vi får del i hans død, når vi bliver døbt.

Anden akt i dåbshandlingen er at komme op af vandet igen. Det er en delagtiggørelse i Jesu opstandelse. Vi opstår med Jesus i dåben. Jesus opstod påskemorgen - vi får del i hans opstandelse, når vi bliver døbt.

Ved at dø og opstå med Jesus i dåben bliver vi helt konkret delagtiggjort i Jesu forsoning (påsken).

Apostelen Paulus siger: "Alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans" (Rom 6,3-6).

Dåben er en ny fødsel - genfødelse

Eftersom vi dør i dåben - er det et nyt menneske, der opstår. Der bliver født et nyt liv. Det er en åndelig fødsel. Legemligt bliver vi født af vores mor. Åndeligt bliver vi født af Gud. Derfor er det dybest set heller ikke præsten, der døber os, men Gud selv. Vi bliver født af Gud - som hans børn. Det er hans suveræne handling. Gennem dåb og tro er vi Guds børn. Det betyder, at vi også er Guds arvinger - arvinger til hele den himmelske herlighed.

Apostelen Peter siger: "Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer" (1 Pet 1,3-4).

Dåben er renselse

Normalt bruger vi vand til at vaske os i. Dåben er også et bad. For i dåben vasker Gud os rene. Det, der er beskidt i Guds øjne, kaldes for synd (Ef 5,25).

Umiddelbart er der mange, der har vanskeligt ved at forstå, hvordan spædbørn kan være syndere. For hvad har dog det lille "uskyldige" barn gjort, siden det skal renses og tilgives? Spædbørn kan jo ikke sjæle, eftersom de ikke kan gå. De kan ikke bande og sige stygge ting, eftersom de ikke kan tale.

Men synd er ikke bare handlinger, men først og fremmest et spørgsmål om, hvilken position, vi har over for Gud. Vores begynder-position som mennesker er, at vi er født med synd - uden for Paradisets have. De fleste kender beretningen om Adam og Eva, og at deres synd førte til, at de blev bortvist fra haven. Det umiddelbare og nære fællesskab med Gud blev brudt. Alle mennesker er siden blevet født uden for Paradiset - uden fællesskab med Gud. Gennem dåben kan vi blive hjulpet ind i fællesskab med Gud.

Denne betydning kommer også til udtryk i traditionen med den hvide dåbskjole. Den hvide kjole symboliserer, at dåben renser og gør ren. Gud har vasket os rene gennem sin forsoning. Dåben er det "bad, der genføder og fornyer ved Helligånden" (Tit 3,5).

Dåben er en indpodning på Kristus

I mange kirker hænger der et billede af livets træ ved døbefonten. Det kan også fint illustrere, hvad der sker i dåben. Når en gartner skal foretage en podning, laver han et snit i et træ og sætter en gren fra et andet træ ind i snittet. Hvis indpodningen lykkes, vil den nye gren vokse og bære frugt.

I dåben indpoder Gud os på Kristus-træet. Ligesom en gren får vi en plads på Jesus sammen med alle de andre døbte. Det betyder, at vi vokser sammen med Jesus. Fællesskabet med Jesus er et organisk fællesskab som samtidig indebærer, at vi indgår i menighedens fællesskab.

Der knytter sig mange billeder til dåben, som vores tro kan støtte sig til.

Dåb og oplæring

I dåbsbefalingen siger Jesus: "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, 1) idet I døber dem ... og 2) idet I lærer dem ... " (Matt 28,19-20). Dåb og oplæring er knyttet uløseligt sammen. Det er vigtigt, at den døbte lærer ham at kende, som han eller hun er blevet døbt til. Forældrene får gennem en børnebibel rigtig god hjælp til denne oplæring. Senere kan børnene komme med i børneklub, forberedende konfirmandundervisning, konfirmandundervisning og gudstjenester.

[hr style=double-line margin_top= margin_bottom=]

Dåb i kirken - dåbsritualet

[toggle title="Dåbsritualet"]

Forældre og dåbsbarnet føres op til døbefonten under musik mens hele menigheden rejser sig.

DÅBSSALME: Fyldt af glæde (DDS 448 vers 1-3). Teksten kan ses og melodien høres på:

www.dendanskesalmebogonline.dk

LOVPRISNING OG BØN

Præsten siger:

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,

som i sin store barmhjertighed

har genfødt os til et levende håb

ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede!

Vi takker dig, himmelske Fader,

fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb,

hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden

med syndernes forladelse og det evige liv.

Vi beder dig:

Tag i nåde mod dette barn (disse børn),

som vi bærer frem for dit åsyn.

Indlem det (dem) i din menighed,

og bevar det (dem) i dit samfund både her og hisset!

Amen.

SKRIFTLÆSNING

Præsten fortsætter, og menigheden rejser sig.

Således taler vor Herre Jesus Kristus:

"Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Evangelisten Markus skriver:

Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det." Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Så vil vi nu hjælpe dette barn (disse børn) til hans velsignelse ved at døbe det (dem) i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

KORSTEGNELSE

Præsten tegner derefter med hånden kors for ansigtet og brystet af den, der skal døbes, og siger:

Modtag det hellige korses tegn
både for dit ansigt og for dit bryst,
til et vidnesbyrd om,
at du skal tilhøre
den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

Hvad er barnets navn? - N.N.

TROSBEKENDELSE

N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!
Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!
Vil du døbes på denne tro? - Ja!

DÅBSHANDLING

Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger:

N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger:

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden
og skænket dig syndernes forladelse,
han styrke dig med sin nåde til det evige liv!
Han bevare din udgang og indgang
fra nu og til evig tid! Amen.

FADERVOR

Derefter bedes Fadervor.

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med dig (jer)!

FADDERTILTALE

Menigheden sætter sig. Til barnets (børnenes) faddere og forældre siger præsten:

I forældre og faddere til dette barn (disse børn) er nu vidner på, at det (de) er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I forældre skal oplære jeres barn i den kristne tro og bede for det, for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før barnet bliver voksent, da skal I faddere, så vidt det står til jer, drage omsorg for, at det oplæres i den kristne tro.

Fred være med jer!

Præsten er frit stillet med hensyn til faddertiltalens ordlyd, men kan benytte ovenstående tiltale, der er vejledende for tiltalens indhold.

DÅBSSALME: Fyldt af glæde (DDS 448 vers 4-6). Teksten kan ses og melodien høres på:

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/

Herefter fortsætter højmessen med nadver.

[/toggle]

 

[hr style=double-line margin_top= margin_bottom=]

Bøn for børn:

Kære Far i Himlen.

Jeg takker dig for det nye liv,
som jeg mærker i mig,
og som hver dag fylder mig med forundring.
I glæde og spænding venter jeg på det barn,
som du har skænket os i kærlighed.
Jeg beder dig om at beskytte vores barn,
både nu og når det kommer til verden.
Jeg beder om, at det må være sundt og rask,
og at det altid må leve i din nærhed.
Hjælp mig til at kæmpe mod uroen for,
hvad fremtiden byder,
og giv mig styrke til at være alt det bedste for vores barn,
også hvis der kommer vanskelige dage.

 

Kære Gud,

jeg er forundret over dit skaberværk.
Du skabte verden én gang,
og skaber den hele tiden på ny.
Hver gang et lille barn bliver født,
ser vi din godhed og storhed.
Hjælp os til at huske det og prise dig. Amen.

 

At være forældre

Herre, tak fordi du har betroet os den store opgave at være forældre.
Hjælp os til at tage vare på det kald efter din vilje,
så vore børn får en stærk og varm oplevelse af kærligheden.
Hjælp os at give dem al den opmærksomhed og støtte, de har brug for,
at være overbærende og tålmodige,
men også at sætte grænser de rette steder.
Vil du også hjælpe os til,
at vi i ord og gerning må vise dem, hvad det betyder at tro på dig,
så de oplever det som livets lykke, at de får lov til at være dine børn. Amen.

 

Bøn for et barn

Gud, du tog mit barn i favn, da det blev døbt.
Giv aldrig slip på det.
Du har givet mig en dyrebar skat at tage vare på.
Når jeg føler mig lille og hjælpeløs over for det ansvar,
beder jeg: Giv heller ikke slip på mig. Amen.

[/column]

[column size=third position=last ]

Praktiske spørgsmål:

1) Kontakt præsten og reserver dato og tidspunkt for dåb og dåbssamtale.

2) Send derefter gerne en mail til præsten med barnets fulde navn, samt navne og postadresser på mellem 3 og 5 faddere.

Hvad er en dåbssamtale?

Dåbssamtalen er en forberedelse af dåben, der giver anledning til at tale om, hvad dåben egentelig er, og hvordan den rent praktisk forløber. Dåbssamtalen foregår gerne i hjemmet.

Hvem kan være fadder?

For at være fadder forudsættes, at man er døbt med en kristen dåb og bekender sig som kristen.

Hvor mange faddere skal barnet have?

Der skal vælges mindst tre og højest fem faddere (eventuel gudmoder eller -fader medregnes som fadder).

Hvad indebærer det at være fadder?

Faddere har til opgave dels at være vidner ved dåben, og dels at drage omsorg for barnets oplæring i den kristne tro, hvis forældrene skulle falde bort, inden barnet er blevet voksent. Dersom man ønsker at sikre børnene juridisk, må det anbefales, at der oprettes et børne-testamente.

Må der fotograferes i kirken?

Der må ikke fotograferes under dåbshandlingen, men derimod gerne efter gudstjenesten. Det er en god idé at tage nogle pænt opstillede billeder f.eks. med forældre, bedsteforældre, faddere, m.v.

Hvor lang tid tager gudstjenesten?

En gudstjeneste med dåb og nadver begynder kl. 10.00 og slutter normalt omkring kl. 11.10.

[/column]